” මැයි දිනය කියල නෑ වැඩ නොකලොත් පඩි නෑ නේ ” කම්කරු දිනය කම්කරුවන්ට අහිමිවීම