සියලු මාර්ග සිංහල දමිළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් නම් කරන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන සියලු මාර්ග හා මංමාවත් සිංහල, දමිළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් නම් කරන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අමාත්‍ය වජිර අබේගුණවර්ධන මහතාට උපදෙස් දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග නම් කිරීමේදී වෙනත් භාෂාවක් භාවිත නොකළ හැකි බවත් ඔහු මෙහිදී සඳහන් කර තිබේ.