වෛද්‍ය පරිපාලකයින් මාධ්‍ය හමු කැඳවීමේදී අවසර ලබා ගතයුතු කරුණක්

රජයේ රෝහල්වල වෛද්‍ය පරිපාලකයින් මාධ්‍ය හමු කැඳවීමේදී සහ සෞඛ්‍ය කරුණු හැර වෙනත් කරුණු ප්‍රසිද්ධියේ පැවසීමේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවසර ලබාගත යුතු බව වැඩබලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් පවසයි.