රටේ උගතුන් හා වියතුන් දේශපාලනය නොපැමිණිම රටට විශාල පාඩුවක්