කබීර් හා හලීම් යලිත් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

20