සාක්ෂි දෙන්න එන්න බැහැ කිව්ව දයාසිරි කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙයි