අද අමාත්‍යාංශ හතරක වැයශීර්ෂ විවාදයට

34

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2018 විවාදයේ දහ අටවැනි වෙන් කළ දිනය අදයි. අයවැය විවාදයට අදාළ කාරක සභා අවස්ථාවේ දී විවාදයේ දී අමාත්‍යාංශ හතරක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනේ.

ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන, මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන, සංවර්ධන කාර්යභාර යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනේ.