වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී පියා සහ දියණිය දුම්රියට බිලිවෙයි