ගත වු පැය 24 තුළ බීමත් රියදුරන් 131ක් අත්අඩංගුවට

දිවයින පුරා සිදු කරන ලද විශේෂ රථ වාහන මෙහෙයුම මඟින් මේ වන විට බීමත් රියදුරන් 6790ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව පාෙලිසිය පවසයි.

පසුගිය 2019.07.05 දින සිට අද(02) දක්වා සිදුකල විශේෂ මෙහෙයුමකින් මෙම රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඊයේ(01) උදෑසන 6.00 සිට අද උදෑසන 6.00 දක්වා පැය 24 කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 131 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.