එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා මිලියන 4000කට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වෙනවා