වසර 5 ක් තුළ කරන දෙයක් ගැන සජිත් කියයි

වසර 5 ක් තුළ දහම් පාසල් ශාලා නොමැති සෑම විහාරස්ථානයකටම දහම් ශාලා ලබා දීමට නොවැම්බර් මාසයේ දී ජනතාව නිවැරදි තීන්දුව ගන්නා අවස්ථාවේ දී පොරොන්දුවක් ලබා දෙන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.