මම කිසි දිනෙක පක්ෂපාති වෙලා කථා කරන්නේ නෑ

කිසිදු දිනක තමන් යම් පක්ෂයට පක්ෂපාතීව කථා සිදු නොකර බව අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් පවසයි.