සහරාන්ගේ තවත් සාමාජිකයින් 02ක් අත්අඩංගුවට

රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ අම්පාර කාර්යාලයට ලැබුණු තොරතුරැ මත ජාතික තව්හීද් ජමාත් සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරි සාමාජිකයින් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.