ගාලුපාර ලෝටස් වටරවුමෙන් වැසේ

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ගලුමුවදෙර පාර ලෝටස් වටරව්මෙන් වසාදමා ඇති බව වාර්තාවේ.