ජනාධිපතිවරණය කල් දැමීමට රජය නූල් සූත්තර දියත් කරනවා