කාලෝ ෆොන්සේකා මහතාගේ අවසන් කැමැත්ත

අභාවප්‍රාප්ත වු මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතාගේ දේහය එතුමාගේ අවසන් කැමැත්ත අනුව රාගම වෛද්‍ය පීඨයට භාර දීමට නියමිතය.