වන අලි පහරදීමකින් කතක් මරුට

මහවිලච්චිය, උලුක්කුලම ප්‍රදේශයේදී වන අලි පහරදීමකින් කාන්තාවක් මියගොස් තිබේ.