ස්ව කැමැත්තෙන් සජිත්ට රනිල් අවස්ථාව දෙනවා – රාධක්‍රිෂ්ණන් කියයි