ජනපතිවරණය පැවැත්වීමේ බලතල අද සිට මැතිවරණ කොමිසමට

14