සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් 1401ක්

දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ලැබූ 1401 දෙනෙකු වෙත සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් ප්‍රදානය කර තිබේ.

2011 – 2012 වර්ෂ සඳහා මෙම සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් ලබා දීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අතින් සිදුවිය.

ශ්‍රී ලංකාවේම විශ්ව විද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨයන් නියෝජනය කරමින් වෛද්‍යවරුන් 1097ක්, විදේශ රටවලින් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය හැදෑරූ වෛද්‍යවරුන් 225ක්, කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යා පීඨයෙන් බිහි වූ වෛද්‍යවරුන් සහ සයිටම් වෛද්‍ය පීඨය නියෝජනය කරන වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් ද මෙසේ සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් ලබාගෙන තිබේ.

මෙම පත්වීම් ලැබූ සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන් කායික රෝග, ශල්‍ය වෛද්‍ය, ළමා රෝග, ප්‍රසව හා නාරිවේද ආදී ක්ෂේත්‍ර වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත.

එමෙන්ම එක් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු යටතේ මෙම නව සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන් 4 දෙනෙකු බැගින් සේවයේ යොදවා එක් අවුරුදු සීමාවාසික පුහුණුවක් ලබා දීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා ශික්ෂණ රෝහල්, දිස්ත්‍රික් රෝහල්, පළාත් මහ රෝහල්, මූලික රෝහල් වෙත ඔවුන් අනුයුක්ත කෙරෙනු ඇත.