වැඩ කරන ජනතා සමුළුව අරඹයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් සංවිධානය කර ඇති “වැඩ කරන ජනතා සමුළුව“ මේ වන විට ආරම්භ වී තිබේ.