මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණි.