දුම්රිය සංඥා බිඳ වැටෙයි – සේවකයින් තවදුරටත් අකුරට වැඩ

කොළඹ කොටුව සහ මරදාන අතර දුම්රිය සංඥා පද්ධතියේ, අද(20) පෙරවරුවේ සිදුවූ බිඳ වැටීම යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින බව දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.