ඓතිහාසික මාම්පේ ගනේවත්ත දේවාලයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර