පොදුජන පෙරමුණ සමඟ සන්ධානගත වීමට ගත් තීරණය ජනපති හෙලි කරයි