ඇල්පිටිය දික්හේන ඉදිපලේගොඩ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල

පොදුජන පෙරමුණ – 793

ශ්‍රිලනිපය – 626

එජාපය – 343