ජනපතිවරණට අදාළ පැමිණිලි දහස දක්වා ඉහළට

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව දහස ඉක්මවා ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

පසුගිය අට වැනිදා සිට ඊයේ දිනය දක්වා පැමිණිලි 1034ක් ලැබී ඇති බවයි එම කොමිෂන් සභාව පෙන්වා දෙන්නේ.

පැමිණිලි 992ක්ම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධ පැමිණිලි වන අතර ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි 08ක් ද ඒ අතර වන බව සඳහන්.

ඊයේ දිනය තුළ පමණක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිලි 96ක් ලැබී ඇත.