දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගුවේ අදියර 3ක් අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරේ