නව රජයේ නියෝජ්‍ය හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි