උපයන විට ගෙවීමේ බදු අහෝසියි

මේ වන විට අයකරන උපයන විට ගෙවන බදු සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.