2020ට නියමිත පෙළ පොත් ප්‍රථම දිනදීම දරුවන්ට‍ දෙන්නැයි උපදෙස්

2020 වසර සඳහා නියමිත පෙළ පොත් පළමු පාසල් වාරයේ පළමු දිනම දරුවන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන්න ලෙස පාසල් ප්‍රධානීන්ට අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් උපදෙස් දී තිබේ.

 

2020 වර්ෂය සඳහා මුද්‍රණය කරනු ලැබූ පාසල් පෙළ පොත්, සිසුන් 1500ට වැඩි  සියලු පාසල්වලට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වනවිට සෘජුව ම බෙදා දී ඇති බවත්, අනෙකුත් සියලු පාසල් සඳහා අදාළ පෙළපොත් කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල සහ පර්ෂද පාසල් මධ්‍යස්ථානවලට ලබා දී ඇති බවත් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

එහෙත්  සිසුන් 1500ට අඩු, අමාත්‍යාංශය විසින් සෘජුව පෙළ පොත් ලබා දී නොමැති පාසල් මේ දක්වා සියලු ම පෙළපොත් දරුවන් වෙත ලබා දී නැති බවත්, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල සහ පර්ෂද පාසල් මධ්‍යස්ථානවලින් තම පාසලට අදාළ සියලු ම පෙළපොත් රැගෙන ගොස් නැතිබව ද අනාවරණය වී තිබේ.

මේ නිසා තම පාසලට අදාළ සියලු ම පෙළපොත් අදාළ මධ්‍යස්ථානවලින් භාරගෙන 2020  පාසල් වර්ෂයේ පළමු පාසල් දිනයේ ම සිසුදරුවන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසත්, පෙළ පොත් ඌනතා පිළිබඳ කිසියම් දැනුම් දීමක් තිබේනම් 0112784815 දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන ලෙසත් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සියලු  විදුහල් ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.