බ්‍රිතාන්‍ය මහා මැතිවරණය බොරිස් ජොන්සන් ජය ගනී

බ්‍රිතාන්‍ය මහමැතිවරණයේ ජය තහවුරු කර ගැනීමට අගමැති බොරිස් ජොන්සන් ප්‍රමුඛ පාලක කන්සර්වේටිව් පක්ෂය සමත් වී තිබේ.