ටෙලිකොම් ආයතනයේ නව සභාපති රොහාන් ප්‍රනාන්දු

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා පත් කර ඇත.