මීතොටමුල්ල කුණු කන්දේ කොටසක ගින්නක්

මීතොටමුල්ල කුණු කන්දේ කොටසක අද (09) උදෑසන ගින්නක් හටගන අැති බව පොලිසීය ප්‍රකාශ කරයි.