මහා මැතිවරණයට නාම යෝජනා භාර ගැනිම අවසන් වෙයි

මහා මැතිවරණයට නාම යෝජනා භාර ගැනිම මීට සුළු මොහොතකට පෙර අවසන් විය