පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් ළමුන්ට පදක්කම්

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් දායකත්වය සැපයූ පාසල් දරු දැරියන් 13789 දෙනෙකු වෙනුවෙන් 2017 වර්ෂයේ පරිසර පදක්කම් පිරිනමා තිබේ.

පාසල් අවධියේ සිටම පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදීමටත්, පරිසර හිතකාමී ලෙස ජීවත්වීමටත් ශ්‍රී ලාංකේය දරු පරපුර හුරු කිරීමේ අරමුණින් පරිසර සංරක්ෂණ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කළ පරිසර නියමු වැටසටහන හා පරිසර ළමා සමාජ වැඩසටහනට අදාළව මෙම පරිසර පදක්කම් පරිනමා ඇත.

පරිසර නියමු වැඩසටහන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 168 ක ක්‍රියාත්මක වේ. ඊට අදාළව පරිසර නියමු පදක්කම් 4357 ක්, හරිත වර්ණ පදක්කම් 1059 ක්, රජත වර්ණ පදක්කම් 274 ක්, වර්ණ පදක්කම් 35 ක් හා ජනාධිපති පදක්කම් 02 ක් වශයෙන් පාසල් දරු දැරියන් 5727 දෙනෙකු සඳහා පදක්කම් ප්‍රදානය කර තිබේ.