ජනපතිට වසර 6ක ධුර කාලයක්

ජනපතිවරයා සිය ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් සිය මතය විමසා අැති අතර ඒ පිළිබඳව මතය ලබාදීමට අගවිනිසුරු කේ.ශී. පවන් මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් පංච පුද්ගල කමිටුවක් ද ස්ථාපිත කර තිබේ.

මෙම කමිටුවට නීතිපතිවරයා සිය මතය ඉදිරිපත් කරමින් වත්මන් ජනපති මෙෙත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට වසර හයක් සිය ධුරයේ කටයුතු කළ හැකි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වා අැති බව වාර්තා වෙයි.