නවසීලන්තයේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට

නවසීලන්තය තුළ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයටපත් කර තිබේ.