තැපැල්පතිගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

සියලු ප්‍රවාහන කටයුතු ඇනහිට ඇති පරිසරයක් තුළ තවදුරටත් තැපැල් මෙහෙයුම් කටයුතු පවත්වා ගෙන යෑම දුෂ්කර වුවහොත් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ තැපැල්පති මහතා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.