මතුගම – අලුත්ගම මාර්ගය 16 වැනිදා රාත්‍රියේ සිට තාවකාලිකව වසා තබයි

මතුගම – අලුත්ගම මාර්ගයේ වැලිපැන්න මහා පාලමේ හදිසි අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් 16 වැනිදා රාත්‍රියේ 9 සිට 17 වැනිදා අලුයම 4 දක්වා මෙම මාර්ගය තාවකාලිකව වසා තැබෙන අතර, රියදුරන් අැතුළු එම මාර්ගය භාවිත කරන්නන් එම කාලය තුළ විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස වැලිපැන්න පොලීසියේ රථවාහන අංශය දැනුම් දෙයි.