නාවලපිටිය උලපනේ මාවෙල වත්ත ගිනි ගනී

නාවලපිටිය පාරේ උලපන මාවෙල වත්තේ මේ වන විට ගින්නක් පැතිර යන බව අප සියත වාර්තාකරු පැවසුවා.

 

මේ වන විට ම්ටර් 500ක් පමණ දුරට ගින්න පැතිර ගොස් තිබෙන බව වාර්තා වෙයි