ගුවන් හමුදාධිපති අභියෝගතා විවෘත ගෝල්ෆ් තරගාවලිය 26 හා 27

ගුවන් හමුදාධිපති අභියෝගතා විවෘත ගෝල්ෆ් තරගාවලිය ලබන මස 26 වන හා 27 වන දින ත්‍රිකුණාමලය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විනවාරාය ඊගල්ස් ගෝල්ෆ් ලීක්ස්හිදී ආරම්භ කිරීමට සියලු ආරම්භ කර තිබේ.

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම තරගාවලිය සඳහා දේශීය හා විදේශිය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් විශාල පිරිසක් සහභාගිවීමට නියමිතය.