අද සහ හෙට දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

අද සහ හෙට දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

 

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක පොලිස් ඇඳිරි නීතිය අනිද්දා අලුයම 4.00 ට ලිහිල් කරනු ඇති.

එම කාලය තුළ නිරෝධායන රෙගුලාසිවලට ගරු කරමින් කටයුතු කරන්නැයි පොලීසිය ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේය.

මේ අතර අද රජයේ කාර්යාල සඳහා නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.