කොරෝනා ආසාදනය වූ නාවික සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු සුවය ලබයි

කොවිඩ්-19 ආසාදනව වී සිටි තවත් නාවික හමුදා සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටත්ව ගොස් ඇත.

 

ඒ අනුව සුවය ලැබු නාවික හමුදා සාමාජිකයින් ගණන 879කි.