අංගජන් රාමනාදන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති ධුරය

09 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති ලෙස අංගජන් රාමනාදන් මහතා තෝරා පත් කර ගෙන තිබේ.

 

ඒ අද උදෑසන පැවති මංගල සභා වාරයේදීය.