විශ්වවිද්‍යාල තුල සෑම ශාස්ත්‍ර පීඨයකට තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යයන අංශයක්

කලා අංශයෙන් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය හා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පියවර ගෙන තිබේ.

 

ඒ අනුව සෑම ශාස්ත්‍ර පීඨයකට තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යයන අංශයක් පිහිටුවන බව එහි උප සභාපති මහාචාර්ය ජනිතා ලියනගේ මහත්මිය සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව ශාස්ත්‍ර පීඨවල සියලු සිසුන්ට පාඨමාලා හැදෑරිය හැකි වන පරිදි පරිගණක විද්‍යාගාර පිහිටුවන බව ද ඇය ප්‍රකාශ කළාය.

සිසුන් හදාරන උපාධි පාඨාමාලාවට සමගාමීව එක් එක් වසරවල හැදෑරිය හැකි වන පරිදි පරිගණක පාඨාමාලා සකස් කිරීමට ද නියමිතයි.

මහචාර්ය ජනිතා ලියනගේ මහත්මිය සඳහන් කළේ උපාධිය අවසන් කර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටව යන විට පරිගණක තාක්ෂණය පිළිබඳව ඔහුට හෝ ඇයට ඇති නිපුණතාව පදනම් කර ගනිමින් සහතිකයක් ද නිකුත් කෙරෙනු ඇති බවයි.

මේ අතර මෙවර විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බඳවා ගන්නා සිසුන් සඳහා පරිගණක හා ඉංග්‍රීසි පාඨාමාලා ඔන් ලයින් ක්‍රමයට ලබන මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එම පාඨාමාලා අවසන් කරන සිසුන්ට වෙනම සහතිකයක් නිකුත් කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව ඇය ප්‍රකාශ කළාය.