ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ 15කට ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශ මෙන්න

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ 15 ක් සඳහා ඇඳිරිනීතිය හා සංචරණ සීමා පනවා තිබේ.
එලෙස ඇඳිරිනීතිය හා සංචරණ සීමා පනවා ඇති ප්‍රදේශ පහත සදහන් වෙයි….