ම්නුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් තවත් කොරෝනා රෝගීන් 4ක් වාර්තා වෙයි

මිට සුළු මොහොතකට පෙර ම්නුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් තවත් කොරෝනා රෝගීන් 4ක් වාර්තා වෙයි