නව ගුවන් හමුදාපතිවරයෙකු පත් කෙරේ

එයාර් වයිස් මාර්ශල් සුදර්ශන පතිරණ මහතා නව ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස පත්කර තිබේ.