මෙරට කොරෝනා 22 වන මරණය වාර්තා වෙයි

මෙරට කොරෝනා 22 වන මරණය වාර්තා වි වන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා තහවුරු කර තිබේ.

 

කොළඹ ජම්පටා විදියේ පදිංච්කාරිණියක් වන ඇය ම්ය යන විට වයස 68කි.